FM133: SOLD (Shamsiah)
FM134: SOLD (Zulaikha, Shamsiah, Nelly)
FM135: SOLD (Azza, Shamsiah, Nelly)

FM222: SOLD (Azza, Zai, Milin) | FM223: SOLD (Azza, Nelly, Izwan)

FM224: SOLD (Zulaikha, Arianti, Shamsiah) | FM225: SOLD (Azza, Shamsiah, Nelly)

FM216: SOLD (Azza) | FM217: SOLD (Milin) | FM218: SOLD (Milin)

FM219: SOLD (Zai, Azza) | FM220: SOLD (Arianti, Nazar) | FM221: SOLD (Zai)

SOLD OUT!!

PFM04: SOLD (Milin) | PFM05: SOLD (Azza)

RM10 for each pair

DFM23: SOLD (Ija) | DFM24: Available

DFM25: SOLD (Era) | DFM26: SOLD (Era)

DFM27: SOLD (Ija, Erra) | DFM28: SOLD (Faez)

DFM29: Available | DFM30: Rsvd (Azah)

2pcs for RM25

DFM19: SOLD (Amilin, Arianti, Shaza) 1 Available
DFM20: SOLD (Asmah, Nelly) 2pcs Available
DFM21: 4 pcs Available 
DFM22: SOLD (Asmah, CTZana,Nelly, Amilin)

2pcs for RM25


FM173: SOLD (Naz 2x) |  FM174: SOLD (Asmah, Shaza)
FM175: SOLD (Amilin) Rsvd (Sofea) | FM176: SOLD (Asmah,Azah)

;;